Wednesday, January 3, 2007

مردم فکر می کنند هر چیزی تو روزنامه و تلویزیون می بینند حقیقت داره

مردم فکر می کنند هر چیزی می بینند حقیقت داره

مردم فکر می کنند حقیقت ( وجود ) داره

جمله ی قصار : نیچه : "مردم بیشتر اوقات به هر کاری مشغولند غیر از فکر کردن"

پ ن : چرا ما همیشه خودمون رو جدا از مردم می دونیم و مردم رو یک عده احمق ؟

در حالی که خودمون هم یکی از مردمیم ( از احمق ها )

No comments:

Post a Comment