Sunday, August 29, 2010

ببعی خوب ، یوسف محجوبو  چون زلیخا ، یوسف را در مکانـش خــِفت کرد @ پر و پاچه اش را بر او عرضه  داشت  ،عرضه داشتنی @  پس یوسف در ابتدا
عفت پیشه کرد و ترک دیوار را نگریست @ اما کم کم شهوت بر او فائق آمد و خواست که بیاغازد زلیخا را @ پس خداوند
گوسفندی را بر آن مکان فرو فرستاد @ و به یوسف وحی کرد : ای فرزند یعقوب ، به جای زلیخا ، این گوسفند را بنمای ،
باشد که رستگار شوی @ پس یوسف زلیخا را به گوشه ای پرت کرد و گوسفند را نمایید 
پس رستگار شد @ و مکروا و مکرالله و الله خیرالــفــاکرین.

Saturday, August 28, 2010

خدا ، عامل اصلی سرطانستاره ها
سیگارهای روشن فرشتگانند
پشت ابرهای دود

Monday, August 23, 2010

ترويج فراخيناتائيل
بکوش عظمت در کاليبر تو باشد
نه در آن چيزي که به آن مي ريـــ.ــنـــي.


Saturday, August 21, 2010

فراسوی نیک و بددر اثبات نسیی بودن اخلاق همین بس که در بچگی ، عمل گوزیدن در جمع ، زشت و بی ادبی بود
ولی بزرگ که شدیم به یکی از مظاهر کول بودن تبدیل شد و این قدر ازش استقبال کردند که خودش به یه ارزش تبدیل شد.

Sunday, August 15, 2010

دانستنی های ضیافت ملکوتی


آیا می دانستید کشته ی جنگ نرم ، شهید محسوب نمی شود؟

Saturday, August 14, 2010

The first rule of Fcuked Club is, you do not talk at all.

هيچ کس   به حرفهاي شما گوش نمي دهد مگر اينکه بخواهد بعد از شما برود روي منبر 
و طبعا" از شما توقع گوش دادن  داشته باشد يا اينکه منتظر هر چه زودتر خفه شدن و راحت شدن از دستتان باشد
با تقریب خوبی ، هیچ کس عاشق چشم و ابروی شما نیست متاسفانه.

Sunday, August 1, 2010

پایان تلخ و تلخی بی پایان

پس از اطمینان از عدم تفاهم ، به هیچ وجه رابطه تان را  دوستانه و تریپ روشنفکری پایان ندهید.
طی قرار ملاقات آخر جوری به هم بریـــ.ـنــیــد که هیچ امکان و رویی برای بازگشت و دوست معمولی شدن وجود نداشته باشد.
رابطه ای که به گاه رفته است ، به گاه رفته است ، فرایند گــــ.ـایش را تدریجی نکنید..