Saturday, October 10, 2009

از حالي/رنجي که مي بريم


آدمها ، شوخی شوخی  همدیگه رو می کنند
بچه ها  ، جدی جدی  به دنیا می آن

Tuesday, October 6, 2009

Godfather/husband

عالم محضرخداست ، 
همه ي ما هم  ، زن صيغه اي حضرتش