Sunday, June 12, 2011

یا نبر به چشمه یا روت و برنگردون

فاجعه این نیست که به گا بری، فاجعه یعنی بفهمی ناخواسته سیتی زن اونجا شدی، تازه ممنوع الخروجت هم کردند.

No comments:

Post a Comment