Friday, January 21, 2011

اراده ی معطوف به ریـــدن


فاجعه این نیست که توی تک تک صحنه های زندگیت بریــنـــی
فاجعه یعنی یه بار تو زندگیت بریــنـی وبقیه ی عمرت رو مشغول هَم زدنــِش  باشی.

No comments:

Post a Comment