Tuesday, June 29, 2010

سوژه ی خنده


روزی هزار بار برای زندگیتان تصمیم انقلابی نگیرید ، مخصوصا در حالات زیر:

12 شب به بعد ، قبل از خواب

بعد از اعلام نمرات و بلند شدن بوی ریدمان های قبلی

No comments:

Post a Comment